Polityka prywatności dla obiektów hotelowych Domotel Sp. z o.o.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje osoby korzystające ze Strony Internetowej
  znajdującej się pod adresem URL: https://www.sklep.domotel.pl
  i obowiązuje od 01 czerwca 2023r.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest: Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w
  Gdańsku 80-755, ul. Szafarnia 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000384263, o kapitale zakładowym 5 000,00 PLN w całości
  opłaconym (dalej jako „My”, ADO).
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Barbara Pietrzak-Każarnowicz , e-mail:
  prywatność@domotel.pl
 4. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
  Adres: Domotel Sp. z o.o., ul. Szafarnia 10, 80-755 Gdańsk
 5. DANE OSOBOWE – CELE PRZETWARZANIA (CZEMU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE)
  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i
  swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w
  sprawie ochrony danych – zwane dalej „RODO”), informujemy, że:
 6. Przetwarzamy dane w następujących celach:
  a. wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  c. rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających
  na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  e. wysyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  f. monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług – zapytanie o wypełnienie
  ankiety lub udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczącej jakości świadczonych
  usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  g. wyświetlanie w sieciach społecznościowych spersonalizowanych informacji
  handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  h. prawnie uzasadnione interesy Administratora:
   realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z
  Państwem, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku
  komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer
  telefonu – wyłącznie za Państwa zgodą lub żądaniem świadczenia usługi);

 w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności
poprzez funkcjonowanie w hotelu systemu monitoringu wizyjnego (dalej:
Monitoring) utrwalającego wizerunek osób przebywających na terenie
hotelu. O fakcie funkcjonowania Monitoringu w hotelu zostaniesz
każdorazowo poinformowany poprzez umieszczenie przez nas przy wejściu
widocznego znaku „Monitoring wizyjny”;
 prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;
 dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług. W
  przypadku wyrażania zgody to jest ona dobrowolna i wyrażona poprzez kliknięcie checkboxa
  zawierającego warunki udzielonej zgody.
 2. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a
  RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być
  archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby
  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są
  przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja umowy, udzielenie
  odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.)
 3. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. Prosimy o kliknięcie w link, lub wysłanie e-maila na
  adres: prywatność@el.domotel.pl___.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania,
  usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania
  danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez użytkownika
  do dostawcy usług płatniczych.
 6. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wypełnić formularz i zapisać się na newsletter
  oraz podać adres e-mail lub/i numer telefonu będący podstawą automatycznego kontaktu.
 7. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wyrazić zgodę na prowadzenie przez Nas
  kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych targetowanych na bazie adresu e-mail.
 8. ODBIORCY DANYCH
  Korzystamy z usług firm programistycznych i utrzymujących systemy teleinformatyczne, oraz innych
  podmiotów wspierających nas w realizowaniu naszych usług (kurierzy, platformy rezerwacyjne,
  dostawcy usług i towarów, agencje marketingowe), z którymi mamy zawarte stosowne umowy.
  Umowy te obejmują zasady przetwarzania danych i poufność. Dane te nie są udostępniane i żadna z
  tych firm nie ma prawa przetwarzać danych w inny sposób niż określony w umowie. Państwa dane o
  ile firma ma do nich dostęp mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowego
  świadczenia usług.
 9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 10. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą
  przetwarzane do czasu jej odwołania;
 11. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane
  przez czas obowiązywania umowy ( o świadczenie usług hotelarskich) zawartej z Państwem, a także
  po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
 12. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez
  okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do
  czasu ich zrealizowania.
 13. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes
  Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do
  czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że
  Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
  nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane
  przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
  przetwarzania.
 14. Przetwarzanie Państwa danych osobowych uzyskanych za pomocą monitoringu co do zasady
  przechowujemy przez okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to uzasadnione
  interesem prawnym Administratora lub wynika z przepisów prawa, dane osobowe przechowywane
  będą przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora lub zaspokojenia
  jego prawnie uzasadnionego interesu.
   
 15. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
  Przysługuje Państwu prawo do:
   żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem;
   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest
  konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować
  odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.
   
 16. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 17. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa
  szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na
  prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym
  profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już
  przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Ponadto, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa
  danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.